(1)          Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor înființate ca urmare a sprijinului acordat pentru deschiderea unei afaceri prin proiectele finanțate în cadrul apelului privind Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

(2)          Prezenta schemă de minimis nu se aplică:

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000;

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

  1. atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
  2. atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;

d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

  1.  ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele importate;
  2.  ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.
  3. Maxim  20% din planurile selectate prevad activitati ce se incadreaza in CAEN, Sectiunea G – Comert cu ridicata si amanauntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor, cu exceptia Grupei 452 – Intretinerea si reparearea autovehicolelor
© 2024 ACTUAL. All Rights Reserved.