Conditii de participare

Pot participa la concursul de idei de afaceri organizat în cadrul proiectului cetăţenii români cu varsta peste 18 ani, cu domiciliul/reşedinţa în localitatile rurale sau urbane aferente regiunii de dezvoltare vizate de proiect, respectiv regiunea de dezvoltare Centru (judeţele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu) care se incadreaza in urmatoarele categorii de grup tinta:
• Someri
• Persoane inactive (persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani care nu se încadreaza nici în populatia ocupata si nici în cea aflata în somaj, de ex. studenți, persoane casnice, etc
• Persoane care au un loc de muncă și doresc sa înființeză o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă
OBSERVATII:
• Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor societati comerciale infiintate in baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la data semnării contractului de subvenție
• În cadrul prezentului apel, nu pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani. Aceștia pot beneficia de măsuri pentru înființarea de afaceri, inclusiv sprijin sub formă de consiliere, formare, mentorat, în cadrul măsurilor sprijinite în cadrul axelor prioritare 1 și 2 ale POCU.
• Pensionarii pot face parte din grupul țintă al prezentului apel în măsura în care pot fi încadrați într-una din categoriile de grup țintă eligibile pentru acest apel.
• Persoane aflate in concediu maternal/paternal care beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului conform prevederilor legale si pensionarii – cadre militare pensionate anticipat sau persoane care au iesit din campul muncii prin decizie de pensionare la termen conform legislatiei in vigoare – care in prezent sunt angajati in baza unui contract individual de munca (CIM) realizand astfel simultan 2 tipuri de venituri: cel generat de CIM, respectiv pensia pot fi considerate grup tinta eligibil daca intrunesc toate conditiile din ghidul conditii generale
• Persoana fizica care infiinteaza o afacere trebuie sa indeplineasca cumulative urmatoarele conditii:
a. nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale
b. nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene
c. este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat
d. nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă
• Minim 2 idei de afaceri vor fi selectate pentru fiecare judeţ din aria de implementare a proiectului, respectiv Regiunea Centru ((judeţele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu)
• Participanţii la Competitia de idei de afaceri trebuie să facă dovada că nu figurează cu menţiuni judiciare şi/sau fiscale la organele competente. In acest sens, participanţii trebuie să anexeze la Planul de afaceri câte un exemplar al Certificatului de cazier judiciar, respectiv Certificatului de cazier fiscal emise de organele competente din raza de domiciliu a acestora.
• Domeniile şi activităţile eligibile pentru finanţare în cadrul Concursului de idei de afaceri sunt detaliate la capitolul 2 “Domeniile si activitate eligibile pentru finantare in cadrul prezentei competitii de idei de afaceri”a prezentei metodologii. Orice plan de afaceri care are ca obiect principal sau secundar una sau mai multe activitati exceptate de la finantare va fi respins.
• Durata de implementare a unui plan de afaceri va fi de maxim 12 luni, iar cea de sustenabilitate ulterioara de minim 6 luni. Semnarea contractelor de subvenție trebuie să se realizeze în cel mult 18 luni de la data de începere a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2018
• Candidaţii nu vor putea participa, individual sau în asociere, la concursul de idei de afaceri cu mai mult de un plan de afaceri.
• Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane
• Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural
• În cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar.
• Fiecare membru al grupului țintă va putea participa la cursurile de formare antreprenorială și va putea primi ajutor de minimis pentru înființarea unei întreprinderi și pentru implementarea unui plan de afaceri numai o singură dată în cadrul acestui apel de proiecte, indiferent de numărul de asociați din cadrul întreprinderii nou înființate.
© 2024 ACTUAL. All Rights Reserved.